افتخارات دبیرستان دوره اول سلام ثامن قبولی در المپیادهای علمی کسب امتیاز برتر در جشنواره نوجوان خوارزمی کسب امتیاز برتر مسابقات احساس واژه ها