آشنایی با مدیریت دبیرستان دوره اول سلام ثامن

جناب آقای محمد طاهر نجاری

اهداف و رویکردهای مدارس سلام ثامن