آشنایی با مدیریت و مؤسس مدارس سلام ثامن

جناب آقای جمشید ایوبی

اهداف و رویکردهای مدارس سلام ثامن