کادر اداری و آموزشی

عبدالله ظریف

عبدالله ظریف

معاون آموزشی
مریم فریدی

مریم فریدی

معاون اجرایی
محسن جوانمرد

محسن جوانمرد

معاون فرهنگی و روابط عمومی
سعیده ایوبی

سعیده ایوبی

معاون هماهنگی
سیده فهیمه مرتضوی

سیده فهیمه مرتضوی

معاون

دپارتمان ها

فهيمه فاضل

فهيمه فاضل

مسئول دپارتمان مشاوره

ناهید کتابدار

ناهید کتابدار

مسئول دپارتمان زبان