کادر اداری و آموزشی

محسن جوانمرد

محسن جوانمرد

معاون فرهنگی و روابط عمومی
سعیده ایوبی

سعیده ایوبی

معاون هماهنگی

دپارتمان ها

سجاد ایوبی

سجاد ایوبی

مسئول دپارتمان مشاوره