کادر اداری و آموزشی

عبدالله ظریف

عبدالله ظریف

معاون آموزشی
مریم فریدی

مریم فریدی

معاون اجرایی
محسن جوانمرد

محسن جوانمرد

معاون فرهنگی و روابط عمومی

سعیده ایوبی

سعیده ایوبی

معاون هماهنگی
سیده فهیمه مرتضوی

سیده فهیمه مرتضوی

معاون